วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลข 417-59-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ประจำเดือนตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมทรัพย์สิน (เครื่องตัดหญ้า จำนวน 2 เครื่อง) หมายเลขพัสดุ 442-60-0011 และ 442-60-0012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมท่อส่งน้ำที่แตกชำรุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องงถ่ายเอกสาร หมายเลขพัสดุ 417-56-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัดเทศบาล) หมายเลขทะเบียน 417-60-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ย. 2565
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง