เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายวรรณสิทธิ์  แสงมาลี
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ +  นายธีระ  ปิยะธนากร
  ตำแหน่ง + รองนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นายนิพนธ์  ปั่นเอี่ยม
  ตำแหน่ง + รองนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นายมาโนช  อินทร์ปัญญา
  ตำแหน่ง + เลขานุการนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นายสมปอง  รอดดี
  ตำแหน่ง + ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นายณรงค์ คำแหง
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นางวรรณวนัช ทองคำ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นางสาวอารยา มหาแสง
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นางสาวสุวรรณา  หิรัญเนตร
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นางมนัสดา โสมทองหลาง
  ตำแหน่ง + นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นางสาวอารยา มหาแสง 
  ตำแหน่ง +  ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการประปา
  โทรศัพท์ + 0-3728-2691
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th