เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

สภาเทศบาล

 
นายสมยศ  ดอนหัวล่อ   
ประธานสภาเทศบาล
 
นายประเทือง  ชมมั่น
รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1นายถาวร  ทุมฝ้าย นางทิพยา  สมโภชน์ นางพิกุล  วงษ์ยะปาน
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล


นายปัญจทรรศน์  เตียงงา นายสุธิทัด  กระทงยาม   
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2


นางบานชื่น บุตรสันติ์   
นายพนัส  ชมมั่น นางสรวงสุชา  สุดซื่อ
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล
   
นายจตุพงศ์  สารติ นางฐิติวรรณ  ครองมีคุณ
 สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล