เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

สำนักปลัด

 
นางสาวสุวรรณา  หิรัญเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด
     
  นายเสงี่ยม  ใจนวล
 
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 
นายรักพงษ์  สังข์แก้ว
นางสาวรัชชุกาญจน์ จันทร์ภิรมย์ 
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
 นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ

 
 
ว่าง
นางกณัฐยาพัชร์  จันทนบุบผา
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
     
 นางสาวสมหมาย  เมธี นายนิรัญ พันภัยรี
นายสมศักดิ์ มีชัย
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
     
นายสมนึก  แย้มกลิ่น
นางสาวรัตนา เรืองมา
นางสาวสนอง ศัพเสนาะ 
พนักงานขับรถดับเพลิง 
พนักงานจ้าง
 พนักงานจ้าง
     
 นายวิชัย คงดี นายชัยยุทธ โพธินิล
 นายสายชล  ครุฑโต
 พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
   
 นายจรัล เกษี  นายเจริญทรัพย์ สารติ ว่าง
 พนักงานดับเพลิง  พนักงานดับเพลิง พนักงานดับเพลิง