เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

สำนักปลัด

 
นางสาวสุวรรณา  หิรัญเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด
 
  นายเสงี่ยม  ใจนวล

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวนันทิดา  ปั่นแก้ว
นางสาวรัชชุกาญจน์ จันทร์ภิรมย์
นายรักพงษ์  สังข์แก้ว
นางกณัฐยาพัชร์  จันทนบุบผา
นางสาวศิริวรรณ  ชื่นศิริ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
นางสาวสมหมาย  เมธี   
นายนิรัญ พันภัยรี
นายสมศักดิ์ มีชัย
นายสมนึก  แย้มกลิ่น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถดับเพลิง

นางรัตนา แย้มกลิ่น
นางสาวปุญญาพร  อยู่เมือง
นายวิชัย คงดี
นายชัยยุทธ โพธินิล
คนงาน
คนงาน
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง
นายสายชล  ครุฑโต
นายจรัล เกษี
พนักงานดับเพลิง
พนักงานดับเพลิง