เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

กองช่าง

 
นายประดิษฐ์  นิลแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง 
     
  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
 
     
  ว่าง
 
  นายช่างโยธา ปง./ชง.
 
     
 นางสาวปัณณธร  อ่อนสว่าง
นายสำราญ  อินทร์ปัญญา  นายฉลวย  ทุมฝ้าย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า คนงาน
 

 
นางสายลม  มาตรด้วง นายสมพงษ์  เพิ่มทรัพย์ นายสมพงษ์  แก้วมณี
 คนสวน คนสวน คนงาน