เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

กองช่าง

นายณรงค์  คำแหง
ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-ว่าง-

นายช่างโยธา ปง./ชง


นางสาวปัณณธร  อ่อนสว่าง
นายกฤษฎา  แนนสินธุ์
นายสำราญ  อินทร์ปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสายลม  มาตรด้วง -ว่าง- นายฉลวย  ทุมฝ้าย
นายสมพงษ์  แก้วมณี
คนสวน คนงาน
คนสวน คนงาน