เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

กองการศึกษา

 
นางสาวสุวรรณา  หิรัญเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

     
  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
 
   
 
  นายไชยกรานต์  งานจัตุรัส
 
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
 
 

  นางกาญจนา  จงใจรักษ์
 
  ครู คศ.2
  นางสาวสร้อยประดับ  พัดสุข 
นางสาวปัทมา  วงษ์ยะปาน นางสาวบุศรา  วิวัฒน์ 
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้างทั่วไป