เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

กองการศึกษา

 
นางสาวสุวรรณา  หิรัญเนตร
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

     
  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา 
 
     
  ว่าง
 
  นักวิชาการศึกษา ปก./ชก. 
 
     
  นางกาญจนา  จงใจรักษ์
 
  ครู คศ.1
 
     
 นางสาวสร้อยประดับ  พัดสุข 
นางสาวปัทมา  วงษ์ยะปาน นางสาวบุศรา  วิวัฒน์ 
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานจ้าง