เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นายณรงค์ คำแหง
 ปลัดเทศบาล
โทร.081-7232671
 

 นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร นางวรรณวนัช ทองคำ
นายณรงค์ คำแหง
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา/กองช่าง

โทร.091-7740973
โทร.095-9365553
โทร.081-7232671
 
นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร
นางวรรณวนัช ทองคำ
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 โทร.091-7740973

โทร.095-9365553