เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

หัวหน้าส่วนราชการ

 
 นายณรงค์ คำแหง
 ปลัดเทศบาล
     
 นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร นางวรรณวนัช ทองคำ
นายประดิษฐ์  นิลแสง
 หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางสาวสุวรรณา  หิรัญเนตร
นางวรรณวนัช ทองคำ นายประดิษฐ์  นิลแสง
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการประปา