เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางวรรณวนัช ทองคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 
   
 
  -ว่าง-  
    นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
  นายณรงค์เดช อิศรางกูร ณ อยุธยา  นายสุรเดช  จันทร์แดง นายอุดร  พันธ์โยศรี
นายวรพงษ์  สมตัว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ


นางวัฒนา  สังวาลย์ป้อง นางสาวน้ำฟ้า  พุ่มพวง
คนงานกวาดขยะ คนงานกวาดขยะ