เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางวรรณวนัช ทองคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

     
  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 
     
   นางสาวพิชญาพร  ลุนาบุตร
 
    นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ  
     
 นายณรงค์เดช อิศรางกูร ณ อยุธยา  นายสุรเดช  จันทร์แดง  นายอนุชา  ทองคำ
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ  พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ

   
ว่าง นางวัฒนา  สังวาลย์ป้อง
นางบัวไข  เพิ่มทรัพย์ 
พนักงานประจำรถขยะ
คนงานกวาดขยะ
คนงานกวาดขยะ