เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

กองการประปา


นายประดิษฐ์  นิลแสง
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

     
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการประปา
 
 
 
  พ.จ.อ.โกวิทย์  ชำนิ  
 
  เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน  
 


 นายมนัส  เดชดี นางสาวหทัยชนก  บานเย็น
พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ