เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.sabua.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2560

กองการประปา


นายประดิษฐ์  นิลแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

     
  ว่าง
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการประปา
 
   
  ว่าง
 
  เจ้าพนักงานประปา ปง./ชง.
 
     
ว่าง
 นายมนัส  เดชดี นางสาวหทัยชนก  บานเย็น
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พนักงานผลิตน้ำประปา
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ