เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


เทศบาลตำบลสระบัว โดยนายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567


เทศบาลตำบลสระบัว โดยนายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ได้ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลสระบัว การแข่งขันประกอบด้วยกีฬาฟุตบอล 7 คน และกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2566 และกีฬาเปตอง ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความสามัคคี ความสมานฉันท์ปรองดองในท้องถิ่น เพื่อสุขภาพพลามัยที่ดิ แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่าง ๆ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วยบุคคลในชุมชนเทศบาลตำบสระบัว และส่วนราชการในเขตเทศบาลตำบลสระบัว

2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15