เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 265 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบาลตำบลสระบัวขอประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือร้านค้างดจำหน่ายบุหรี่แก่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี. [ 14 มิ.ย. 2567 ]5
2 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยง นำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 14 มิ.ย. 2567 ]5
3 เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดนโยบายเพื่อดำเนินการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 10 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประชาสัมพันธ์การยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 15 พ.ค. 2567 ]3
5 ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร [ 14 พ.ค. 2567 ]13
6 เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค [ 8 พ.ค. 2567 ]7
7 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและดำเนินงานตามโครงการตรวจสารพันธุกรรม [ 22 เม.ย. 2567 ]11
8 การให้บริการงานทะเบียนนอกเวลาราชการ [ 28 มี.ค. 2567 ]13
9 การให้บริการงานทะเบียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]19
10 ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ Messenger Live Chat [ 14 มี.ค. 2567 ]20
11 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 8 มี.ค. 2567 ]9
12 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2567 ]3
13 เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ [ 23 ก.พ. 2567 ]17
14 เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การรับฟังคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยำเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...... รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ [ 22 ก.พ. 2567 ]31
15 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลสระบัว [ 20 ก.พ. 2567 ]16
16 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี [ 16 ก.พ. 2567 ]18
17 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]17
18 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู็บริโภค (สคบ.) จำนวน 5 เรื่อง [ 16 ก.พ. 2567 ]18
19 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้กับประชาชนเพิ่มเติม ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th [ 16 ก.พ. 2567 ]13
20 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ [ 9 ก.พ. 2567 ]17
21 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๓ [ 31 ม.ค. 2567 ]13
22 ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบบระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" [ 26 ม.ค. 2567 ]26
23 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "Some progress, must do better" (บางความคืบหน้า จำเป็นต้องทำให้ดียิ่งกว่าที่เป็นอยู่) ของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ The Economist ฉบับรายวันที่ 25 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2566 [ 25 ม.ค. 2567 ]18
24 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด [ 24 ม.ค. 2567 ]18
25 งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ ระบบติดตามสถานะการดำเนินงานการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไป [ 22 ม.ค. 2567 ]13
26 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ์ของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]26
27 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ [ 8 ธ.ค. 2566 ]24
28 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 8 ธ.ค. 2566 ]27
29 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 8 ธ.ค. 2566 ]88
30 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ธ.ค. 2566 ]63
31 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามมิให้กักตุนน้ำตาลทรายหรือปฏิเสธการจำหน่ายแและติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจน [ 8 ธ.ค. 2566 ]64
32 การให้ทะเบียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 [ 6 ธ.ค. 2566 ]41
33 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พ.ย.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]58
34 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พ.ย.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]41
35 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 27 พ.ย. 2566 ]1
36 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดบริการสาธารณะ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านลาดตะเคียน - เทศบาลตำบลสระบัว ตำบลลาดตเคียน ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 330 ชุด [ 27 พ.ย. 2566 ]40
37 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 21 พ.ย. 2566 ]64
38 หนังสือขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 พ.ย. 2566 ]1
39 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]47
40 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม [ 3 พ.ย. 2566 ]95
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7