เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ติดต่อ - สอบถาม


  ชื่อ + นายลิขิต  หงษ์วิไล
  ตำแหน่ง + นายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + โทร.087-7773333
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ +  นายธีระ  ปิยะธนากร
  ตำแหน่ง + รองนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + โทร.0654428982
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นายประสงค์  หอยสังข์
  ตำแหน่ง + รองนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + โทร.065-4428982
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นายนิพนธ์  ปั่นเอี่ยม
  ตำแหน่ง + เลขานุการนายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + โทร.089-5119220
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th

  ชื่อ + นายมานพ บานเย็น
  ตำแหน่ง + ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
  โทรศัพท์ + โทร.081-9918149
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th

  ชื่อ + นายอิทธิพล อุปชีวะ
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล
  โทรศัพท์ + โทร.092-9419492
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + โทร.091-7740973
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นางวรรณวนัช ทองคำ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + โทร.095-9365553
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นายอิทธิพล อุปชีวะ
  ตำแหน่ง + ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา/กองช่าง
  โทรศัพท์ + โทร.092-9419492
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นางสาวสุวรรณา หิรัญเนตร
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน  ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ +  โทร.091-7740973
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th
  ชื่อ + นางวรรณวนัช ทองคำ
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

  โทรศัพท์ + โทร.095-9365553
  อีเมล์ + admin@sabua.go.th