เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทวนสอบการจัดทำ และการใช้งานถังขยะเปียกลดโลกร้อน (RE-X-RAY) เพื่อการลดปริมาณขยะเปียกจากครัวเรือน และให้


นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการทวนสอบการจัดทำ และการใช้งานถังขยะเปียกลดโลกร้อน (RE-X-RAY) เพื่อการลดปริมาณขยะเปียกจากครัวเรือน และให้เป็นไปตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15