เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


วันที่ 14  กุมภาพันธ์  2567  เทศบาลตำบลสระบัว ได้จัดอบรมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ธรรมมาภิบาล และระเบียบที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อบรมให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสระบัวคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสระบัว ณ  ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลสระบัว ชั้น 2

2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15