เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


เทศบาลตำบลสระบัว นำโดยนายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ดำเนินกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่


เทศบาลตำบลสระบัว นำโดยนายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ดำเนินกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะอันตราย สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน มีการคัดแยกขยะอันตรายก่อนทิ้ง รวมทั้งเพิ่มประสิทฺธิภาพในการบริหารจัดการขยะอันตรายและนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01
2024-02-28
2024-02-21
2024-02-19
2024-02-15
2024-02-13
2024-01-22
2024-01-15