เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายลิขิต  หงษ์วิไล นายกฯเทศมนตรีตำบลสระบัว เป็นประธานมอบพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี  ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบา


วันจันทร์ที่  20  พฤษภาคม  2567  นายลิขิต  หงษ์วิไล
นายกฯเทศมนตรีตำบลสระบัว เป็นประธานมอบพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสทเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสระบัว
ผู้รับมอบ นางกาญจนา จงใจรักษ์  ครู  คศ.2
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศยาลตำบลสระบัว

2024-06-12
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-20
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01