เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 


วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลสระบัว ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1)


วันที่ 28 - 31 พฤษภาคม 2567 เทศบาลตำบลสระบัว ดำเนินกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) ในเขตพื้นที่จำนวน 4 ชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนมิตรภาพ 2. ชุมชนสระบัวพัฒนา 3. ชุมชนเอื้ออาทร 4. ชุมชนสามัคคีพัฒนา เพื่อรณรงค์ป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และลดโอกาสการเกิดโรคไข้เลือดออกของประชาชนในชุมชน

2024-06-12
2024-06-10
2024-06-05
2024-06-04
2024-05-28
2024-05-20
2024-05-20
2024-04-10
2024-04-05
2024-03-01