เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

คณะผู้บริหาร


นายลิขิต  หงษ์วิไล
นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว
โทร.087-7773333
 
 
นายธีระ  ปิยะธนากร
นายจำรูญ  สอนสี
รองนายกเทศมนตรี
 รองนายกเทศมนตรี
โทร.089-0177253
โทร.061-4274146
 
 
นายนิพนธ์  ปั่นเอี่ยม นายมานพ  บานเย็น
 เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร.089-5119220
โทร.081-9918149