เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

กองช่าง

นายวินัย อันวิมล
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร.098-4153930-ว่าง-


หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
-ว่าง-

นายช่างโยธา ปง./ชง


นางสาวปัณณธร  อ่อนสว่าง
นายกฤษฎา  แนนสินธุ์
นายสำราญ  อินทร์ปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า


นางสายลม  มาตรด้วง นายไอยวัฒน์  ทุมฝ้าย นายฉลวย  ทุมฝ้าย
นายสมพงษ์  แก้วมณี
คนสวน คนงาน
คนสวน คนงาน