เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
นางวรรณวนัช ทองคำ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

 
   
  -ว่าง-
 
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 
 
 
 
 
  นายวีรพัฒน์  กิตติมศักดิ์
 
     นักวิชาการสุขาภิบาล ชำนาญการ
 
 
   
  นางสาวสินิชา  คุณทะวงษ์
 
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  นายณรงค์เดช อิศรางกูร ณ อยุธยา  นายสุรเดช  จันทร์แดง นายอุดร  พันธ์โยศรี
นายวรพงษ์  สมตัว
พนักงานขับรถบรรทุกขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ พนักงานประจำรถขยะ


นางวัฒนา  สังวาลย์ป้อง นางสาวน้ำฟ้า  พุ่มพวง
คนงานกวาดขยะ คนงานกวาดขยะ