เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน

 
นายอิทธิพล อุปชีวะ
ปลัดเทศบาล
     
  นายเสงี่ยม  ใจนวล  
  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
   
  นางสาวนันทิดา  ปั่นแก้ว  
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ