เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

  ชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี

 

พันธกิจ  ( Mission )

1.   พัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  รวมถึงการคมนาคมขนส่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างทั่วถึง

2.       พัฒนาเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม  ส่งเสริมอาชีพต่าง ๆ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

3.       อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างประหยัดและคุ้มค่าสอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4.       ส่งเสริม ฟื้นฟู  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีต่าง ๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงการท่องเที่ยวในชุมชน

5.       ส่งเสริมความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

6.       พัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง

7.       พัฒนาด้านการศึกษา  สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป  ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรม และจริยธรรม

8.       บริหารจัดการด้านสาธารณสุขขั้นมูลฐาน รวมถึงการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ

9.       ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน โดยใช้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วัตถุประสงค์การพัฒนาเทศบาลตำบลสระบัว

1.    เพื่อพัฒนาเทศบาลให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานปลอดภัยและมีการจัดวางผังเมืองรวมเมืองที่ดี เหมาะสมต่อการลงทุนทั้งภาคอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรมการอาชีพ และเกษตรธรรมชาติ ฯลฯ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

2.    เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้รับสิ่งจำเป็นพื้นฐานทั้งในด้านการศึกษา  การสาธารณสุข และการสังคมสงเคราะห์

3.  เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

4.  เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีในเทศบาลตำบลสระบัว โดยหลักธรรมาภิบาล