เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ITA
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสีั่งบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล [ 1 มี.ค. 2566 ]54
2 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งต่าางสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ว่างของเทศบาลตำบลสระบัว [ 13 ธ.ค. 2565 ]52
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลและที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 (การโอน-รับโอน) [ 3 ต.ค. 2565 ]93
4 ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2562 [ 3 ต.ค. 2565 ]69