เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียน ด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวอัฐมณี อินดี ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ โทรศัพท์หมายเลข 0-2653-4486 และดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ https://shorturl.asia/fap1หรือ QR Code รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์
 
แบบฟอร์มบันทึกเรื่องการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ