เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี

ตามหนังสือกรมที่ดินที่ มท0704/ว26309 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2531 หนังสือกรมที่ดินที่ มท 0702/ว32298 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2541 และหนังสือกรมที่ดินที่ มท 0503 /ว12517 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2546 ได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี โดยให้ประกาศรายชื่อรวมทั้งจำนวน ให้ผู้วางเงินทราบและติดต่อขอรับเงินที่เหลือคืน ภายใน 60 วัน นับแต่วันประกาศ เมื่อครบกำหนดแล้ว รายใดไม่มีผู้นำหลักฐานมาขอรับเงินคืน ให้นำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินและสำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี ได้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าของที่ดินผู้วางเงินมัดจำรังวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ปรากฏว่ามีเงินมัดจำรังวัดที่ดินคงเหลือค้างบัญชีเกิน 5 ปี จำนวน 271 ราย    เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
 
เงินมัดจำรังวัดคงเหลือ หน้า 1
เงินมัดจำรังวัดคงเหลือ หน้า 2
เงินมัดจำรังวัดคงเหลือ หน้า 3
เงินมัดจำรังวัดคงเหลือ หน้า 4
เงินมัดจำรังวัดคงเหลือ หน้า 5
เงินมัดจำรังวัดคงเหลือ หน้า 6
เงินมัดจำรังวัดคงเหลือ หน้า 7
เงินมัดจำรังวัดคงเหลือ หน้า 8
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ