เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA


เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

วยคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ซึ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามมาตรา๑๔
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จำนวน ๒ ฉบับ ดังนี้
(๑) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ ตอนพิเศษ ๑๕๘ ง เมื่อวันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกาย่น ๒๕๖๖ เป็นต้นไป
(๒) ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้ผลิตภัณฑ์ที่มีแสงเลเซอร์เป็นส่วนประกอบเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๔๐ คอนพิเศษ ๒๔๐ ง เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ โดยจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่๒๗ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป     เอกสารประกอบ

เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก
 
ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก สิ่งที่ส่งมาด้วย 1และ 2
    วันที่ลงข่าว
: 8 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ