เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการลงทะเบียนความพิการ [ 10 ต.ค. 2566 ]10
2 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)บุคคลธรรมดา [ 10 ต.ค. 2566 ]21
3 คู่มือการยืนยันสิทธิ์ขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 10 ต.ค. 2566 ]17
4 คู่มือการแจ้งย้ายปลายทาง [ 10 ต.ค. 2566 ]16
5 การขอใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]54
6 การขอติดตั้งประปาชั่วคราว [ 10 มี.ค. 2566 ]57
7 การขอยกเลิกใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]65
8 การขอย้ายสถานที่ใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]61
9 การขออนุญาตใช้น้ำประปา [ 10 มี.ค. 2566 ]56
10 การขออนุญาตก่อสร้าง [ 10 มี.ค. 2566 ]56
11 การขอใบรับรองการก่อสร้าง [ 10 มี.ค. 2566 ]70
12 การเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 10 มี.ค. 2566 ]57
13 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 10 มี.ค. 2566 ]55
14 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 10 มี.ค. 2566 ]61
15 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 10 มี.ค. 2566 ]61
16 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 10 มี.ค. 2566 ]61
17 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 10 มี.ค. 2566 ]51
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22 [ 10 มี.ค. 2566 ]58
19 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]51
20 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]59
21 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]58
22 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 10 มี.ค. 2566 ]55
23 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีที่เก็ญบรักษาน้ำมันลักษณะที่ 2 [ 10 มี.ค. 2566 ]56
24 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันลักษณะที่ 1(1) [ 10 มี.ค. 2566 ]54
25 การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันลักษณะที่ 1 [ 10 มี.ค. 2566 ]55
26 การออกใบรับแจ้งประกอบกิจการสถานที่เก็บน้ำมันลักษณะที่ 2 [ 10 มี.ค. 2566 ]47
27 ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ [ 10 มี.ค. 2566 ]53
28 ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ [ 10 มี.ค. 2566 ]53
29 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลง) [ 10 มี.ค. 2566 ]58
30 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) [ 10 มี.ค. 2566 ]66
31 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 10 มี.ค. 2566 ]60
32 การขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 มี.ค. 2566 ]58
33 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในทางสาธารณะ [ 10 มี.ค. 2566 ]63
34 การขอต่อใบอนุญาตจำหน่ายอาหารเกิน 200 ตรม. [ 10 มี.ค. 2566 ]52
35 การขอต่อใบอนุญาตที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 10 มี.ค. 2566 ]58
36 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 10 มี.ค. 2566 ]61
37 การขอหนังสือรับรองจำหน่ายอาหารไม่เกิน 200 ตรม. [ 10 มี.ค. 2566 ]61
38 การขออนุญาตจำหน่ายอาหารเกิน 200 ตรม. [ 10 มี.ค. 2566 ]54
39 การขออนุญาตจำหน่ายอาหารในทางสาธารณะ [ 10 มี.ค. 2566 ]55
40 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 10 มี.ค. 2566 ]52
 
หน้า 1|2