เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 226 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ แจ้งข้อมูลเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหาร [ 14 พ.ค. 2567 ]3
2 เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์อาหารที่เป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค [ 8 พ.ค. 2567 ]2
3 ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบและดำเนินงานตามโครงการตรวจสารพันธุกรรม [ 22 เม.ย. 2567 ]8
4 การให้บริการงานทะเบียนนอกเวลาราชการ [ 28 มี.ค. 2567 ]9
5 การให้บริการงานทะเบียนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 [ 26 มี.ค. 2567 ]14
6 ช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ Messenger Live Chat [ 14 มี.ค. 2567 ]12
7 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ. 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ [ 8 มี.ค. 2567 ]7
8 เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ ภายใต้โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้ [ 23 ก.พ. 2567 ]13
9 เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำประกาศ เรื่อง การรับฟังคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยำเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ...... รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ [ 22 ก.พ. 2567 ]26
10 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เทศบาลตำบลสระบัว [ 20 ก.พ. 2567 ]11
11 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี [ 16 ก.พ. 2567 ]12
12 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแกลงกะเฉด ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2566 [ 16 ก.พ. 2567 ]8
13 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู็บริโภค (สคบ.) จำนวน 5 เรื่อง [ 16 ก.พ. 2567 ]14
14 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ให้กับประชาชนเพิ่มเติม ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th [ 16 ก.พ. 2567 ]9
15 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมขยะอันตรายแลกไข่ [ 9 ก.พ. 2567 ]13
16 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ของสำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดปราจีนบุรี ๓ [ 31 ม.ค. 2567 ]8
17 ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการบบระบบพอร์ทัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" [ 26 ม.ค. 2567 ]21
18 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "Some progress, must do better" (บางความคืบหน้า จำเป็นต้องทำให้ดียิ่งกว่าที่เป็นอยู่) ของหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ The Economist ฉบับรายวันที่ 25 พฤศจิกายน -1 ธันวาคม 2566 [ 25 ม.ค. 2567 ]14
19 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด [ 24 ม.ค. 2567 ]11
20 งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์ ระบบติดตามสถานะการดำเนินงานการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่มีอายุเกิน 15 ปีขึ้นไป [ 22 ม.ค. 2567 ]10
21 ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิ์ของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 8 ธ.ค. 2566 ]19
22 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ [ 8 ธ.ค. 2566 ]18
23 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องข่าวด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 8 ธ.ค. 2566 ]19
24 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 8 ธ.ค. 2566 ]84
25 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 8 ธ.ค. 2566 ]59
26 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ห้ามมิให้กักตุนน้ำตาลทรายหรือปฏิเสธการจำหน่ายแและติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายปลีกให้ชัดเจน [ 8 ธ.ค. 2566 ]60
27 การให้ทะเบียนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 [ 6 ธ.ค. 2566 ]36
28 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พ.ย.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]55
29 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พ.ย.2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]37
30 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการจัดบริการสาธารณะ โครงการติดตั้งโคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์แบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 1 ถนนสายบ้านลาดตะเคียน - เทศบาลตำบลสระบัว ตำบลลาดตเคียน ระยะทาง 10 กิโลเมตร จำนวน 330 ชุด [ 27 พ.ย. 2566 ]36
31 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน "โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข" เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน [ 21 พ.ย. 2566 ]53
32 ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนรับสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 13 พ.ย. 2566 ]43
33 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม [ 3 พ.ย. 2566 ]91
34 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "โครงการเชื่อมโยงปุ๋ยเคมีราคาถูกให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร" [ 3 พ.ย. 2566 ]46
35 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า้งสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 1 พ.ย. 2566 ]55
36 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เพิ่มเติม)ประจำปีงบประมาณ 2567 เดือนตค.2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]62
37 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือนต.ค.2566 [ 31 ต.ค. 2566 ]53
38 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม การบริการนางรำสำหรับงานพิธีต่างๆ [ 31 ต.ค. 2566 ]52
39 ประกาศ เรื่องกำหนดพื้นที่แสดงความสามารถของผู้แสดงความสามารถตามพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559 [ 30 ต.ค. 2566 ]33
40 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 30 ต.ค. 2566 ]47
 
หน้า 1|2|3|4|5|6