เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 223 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนผู้ปกครองตรวจสอบสิทธิและติดตามสถานะการรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่าน Mobile Application "เงินเด็ก" [ 18 ต.ค. 2566 ]42
42 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตรวจวัดสายตา ฟรี เพื่อผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป(โครงการต่อเนื่อง) [ 17 ต.ค. 2566 ]33
43 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]30
44 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]35
45 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ การจัดทำคลิปวิดีโอ เพลง รี รี รี โดย กระทรวงมหาดไทย รายละเอียด ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ [ 16 ต.ค. 2566 ]41
46 ประกาศ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล ตามมาตรา 35 แห่งพ.ร.บ.ระเบียบบริหารงนบุคคลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 11 ต.ค. 2566 ]49
47 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2566 ]45
48 ประชาสัมพันธ์บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นราชกุศล [ 5 ต.ค. 2566 ]37
49 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ด้านคุ้มครองผู้บริโภค 4 เรื่อง  สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ [ 4 ต.ค. 2566 ]38
50 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 4 ต.ค. 2566 ]58
51 ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 4 ต.ค. 2566 ]42
52 ประชาสัมพันธ์ การยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 4 ต.ค. 2566 ]43
53 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]54
54 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เรื่องจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาที่ดินส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ [ 3 ต.ค. 2566 ]63
55 ประชาสัมพันธ์ การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 3 ต.ค. 2566 ]45
56 เทศบาลตำบลสระบัว ขอร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ในการเข้าสู่ระบบการใช้งานแอปพลิเคชั่น " ThaID " [ 22 ก.ย. 2566 ]76
57 ประชาสัมพันธ์คัดเลือกผู้นำสตรีดีเด่น [ 21 ก.ย. 2566 ]61
58 เทศบาลตำบลสระบัว ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับแชร์ลูกโซ่ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง [ 21 ก.ย. 2566 ]25
59 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่ 4) ระหว่างวันที่ 19 - 22 กันยายน 2566 รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้ [ 13 ก.ย. 2566 ]34
60 งานทะเบียนราษฎรเทศบาลตำบลสระบัว ประกาศเกี่ยวกับการให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรในเขตพื้นที่ประสบภัย รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ [ 7 ก.ย. 2566 ]32
61 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์การสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมานี้ [ 5 ก.ย. 2566 ]36
62 วันที่ 31 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลสระบัว ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดแมลงวัน ป้องกันการใช้เป็นแหล่งอาหารและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงวัน เพื่อลดปริมาณและบรรเทาความหนาแน่นของแมลงวัน ณ สถานที่กำจัดมูลฝอยและปฏิกูล เทศบาลตำบลสระบัว [ 31 ส.ค. 2566 ]66
63 เทศบาลตำบลสระบัวขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านกรคุ้มครองผู้บริโภค ทางด้านผู้บริโภคจำนวน 2 เรื่อง และอินโฟกราฟฟิก จำนวน 2 เรื่อง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ 23 ส.ค. 2566 ]51
64 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว ขอเชิญร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (ครั้งที่3) ระหว่างวันที่ 28 -31 สิงหาคม 2566 [ 22 ส.ค. 2566 ]34
65 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว [ 21 ส.ค. 2566 ]32
66 เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์โครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้าและเข้าสู่ระบบบำบัดรักษา ประจำปี พ.ศ. 2566 รายละเอียดตามเอกสารแนบ [ 10 ส.ค. 2566 ]44
67 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว [ 7 ส.ค. 2566 ]37
68 ขั้นตอนการให้บริการระบบอัตโนมัติของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548 [ 4 ส.ค. 2566 ]32
69 ประกาศ เรือง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสระบัว พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]49
70 ประกาศ เรื่อง วิธีการแสดงใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมนำ้มันเชื้อเพลิง โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]20
71 คำสั่งเทศบาลตำบลสระบัว ที่ 129/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ส.ค. 2566 ]22
72 ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสระบัวเปิดให้บริการในวันหยุดราชการ [ 27 ก.ค. 2566 ]28
73 ขอเชิญชวนประชาชนเทศบาลตำบลสระบัวและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น (ระดับตำบล) เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]17
74 ประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ครั้งที่ 2 [ 17 ก.ค. 2566 ]32
75 ประชาสัมพันธ์อาหารปลอมปนยาแผนปัจจุบัน อาหารเสริมยี่ห้อ "อัลฟ่าพลัส" [ 11 ก.ค. 2566 ]27
76 ขอเชิญร่วมกิจกรรม "นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะอันตราย" [ 6 ก.ค. 2566 ]28
77 ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้หม้ออบลมร้อนและหน้ากากอนามัย เป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก [ 5 ก.ค. 2566 ]42
78 ขอเชิญร่วมเดินรณรงค์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโรค [ 20 มิ.ย. 2566 ]25
79 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระบัว ขอประชาสัมพันธ์เรื่อง "เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด" รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ [ 7 มิ.ย. 2566 ]23
80 ประกาศ เรื่อง การจัดเก็บราคามาตรวัดน้ำประปา [ 7 มิ.ย. 2566 ]25
 
|1หน้า 2|3|4|5|6