เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 223 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประชาสัมพันธ์ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ [ 6 มิ.ย. 2566 ]25
82 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมวันวิสาขบูชา [ 5 มิ.ย. 2566 ]27
83 การจ้างงานคนพิการสำหรับนายจ้าง [ 31 พ.ค. 2566 ]33
84 ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล [ 30 พ.ค. 2566 ]30
85 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 26 พ.ค. 2566 ]22
86 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 22 พ.ค. 2566 ]30
87 การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน เทศบาลตำบลสระบัว [ 19 พ.ค. 2566 ]58
88 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนมิตรภาพ [ 19 พ.ค. 2566 ]54
89 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสระบัวพัฒนา [ 19 พ.ค. 2566 ]40
90 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทร [ 19 พ.ค. 2566 ]41
91 ประกาศ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนสามัคคีพัฒนา [ 19 พ.ค. 2566 ]56
92 ประกาศ เรื่อง แจ้งการเปิดเรียน ประจำปี พ.ศ. 2566 ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว [ 15 พ.ค. 2566 ]43
93 ประกาศ เรื่่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 12 พ.ค. 2566 ]50
94 กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยดิจิทัล พ.ศ. 2565 [ 11 พ.ค. 2566 ]39
95 กฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎรด้วยดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 [ 11 พ.ค. 2566 ]35
96 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลสระบัว [ 11 พ.ค. 2566 ]23
97 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุทีไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง [ 27 เม.ย. 2566 ]30
98 ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนังงานจ้าง [ 25 เม.ย. 2566 ]40
99 ประกาศ การจัดตั้งชุมชน [ 24 เม.ย. 2566 ]55
100 ประกาศ เรื่อง การเลือกคณะกรรมการชุมชน [ 20 เม.ย. 2566 ]56
101 ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลสระบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 เม.ย. 2566 ]23
102 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบี่ยนใช้แอปพลิเคชั่น "ThaiD" [ 11 เม.ย. 2566 ]55
103 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองเก่า เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 10 เม.ย. 2566 ]58
104 ประกาศเทศบาลเมื่องหนองกี่ เรื่อง รับโอนพนักงานพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 10 เม.ย. 2566 ]31
105 ประกาศ เรื่อง การจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไป โดยวิธีขายทอดตลาด [ 7 เม.ย. 2566 ]56
106 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวัน และเวลายื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง [ 3 เม.ย. 2566 ]35
107 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง วันรับสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อแ ละสถานที่่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ [ 31 มี.ค. 2566 ]34
108 ประกาศ เรื่อง สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในพื้นที่เทศบาลตำบลสระบัวตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน สาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตนราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 29 มี.ค. 2566 ]42
109 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2566 นายประสงค์ หอยังข์ ได้รับมอบหมายจาก นายลิขิต หงษ์วิไล นายกเทศมนตรีตำบลสระบัว ให้เป็นประธานในที่ประชุม ระหว่าง ผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสระบัว ผูั้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลส [ 24 มี.ค. 2566 ]71
110 เรื่อง การให้บริการงานทะเบียนในช่วงเทศบาลเทศบาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 [ 17 มี.ค. 2566 ]57
111 ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 มี.ค. 2566 ]62
112 ประกาศสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง เรื่องการจำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดปราจีนบุรี บริเวณสวนปราจีนวนารมย์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 28 ก.พ. 2566 ]45
113 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 27 ก.พ. 2566 ]40
114 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 15 ก.พ. 2566 ]14
115 ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 [ 6 ก.พ. 2566 ]54
116 ประชาสัมพันธ์การแสดงบัตรประจำตัวประชาชนผ่านระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) [ 6 ก.พ. 2566 ]36
117 รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 2 ก.พ. 2566 ]66
118 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]53
119 ประกาศ ซ่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลสระบัว พ.ศ. 2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]51
120 เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี [ 10 ม.ค. 2566 ]52
 
|1|2หน้า 3|4|5|6