เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 223 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่ว่าง ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 10 ม.ค. 2566 ]41
122 ขอความเห็นชอบแต่งตั้งพนักงานเทศบาลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งต่างสาสยงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 10 ม.ค. 2566 ]62
123 การรับฟังความคิดเห็นร่าง พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ....และร่าง พ.ร.บ.การให้รางวัฃด้วยการเสี่ยงโชค พ.ศ. ... [ 22 ธ.ค. 2565 ]131
124 การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่ง คสช.ฯ เรื่องมาตรการแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนจากการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟฯ [ 22 ธ.ค. 2565 ]52
125 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ปี พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]45
126 การให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่งเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 [ 19 ธ.ค. 2565 ]68
127 กิจกรรมตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ประจำรถดับเพลิงและรถดับเพลิงทดสอบสมรรถภาพร่างกายและการ ฝึกซ้อมทบทวนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 14 ธ.ค. 2565 ]60
128 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลิอกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 13 ธ.ค. 2565 ]53
129 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งต่าางสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ที่ว่างของเทศบาลตำบลสระบัว [ 13 ธ.ค. 2565 ]53
130 ประกาศเรื่ือง ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสระบัว [ 1 ธ.ค. 2565 ]57
131 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลตำบลสระบัวว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]57
132 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 และสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 29 พ.ย. 2565 ]14
133 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 พ.ย. 2565 ]14
134 ประกาศ เรื่อง รายงานสรุปสถิติการให้บริการประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]94
135 ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 20 ต.ค. 2565 ]94
136 การปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล [ 19 ต.ค. 2565 ]74
137 ประกาศและหนังสือเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว ในแต่ละสมัย ประจำปี 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]17
138 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 6 ต.ค. 2565 ]85
139 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 ครั้งที่ 2 [ 5 ต.ค. 2565 ]86
140 ประกาศ สด.38และประกาศ สด.39 [ 22 ก.ย. 2565 ]143
141 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกียวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 19 ก.ย. 2565 ]144
142 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 ก.ย. 2565 ]100
143 เทศบาลดำเนินการส่งหนังสือเกี่ยวกับการขอคัดค้านการขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 1 ก.ย. 2565 ]191
144 ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักจ้างทั่วไป [ 16 ส.ค. 2565 ]106
145 หนังสือประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 16 ส.ค. 2565 ]114
146 ขอเชิญประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสระบัวร่วมแสดงความคิดเห็นการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ.2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]133
147 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]22
148 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 9 ส.ค. 2565 ]120
149 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 3 ส.ค. 2565 ]28
150 การจ้างงานคนพิการ [ 18 ก.ค. 2565 ]23
151 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 11 ก.ค. 2565 ]154
152 ประกาศเรื่อง พระราชกฤษฎีกา กำหนดไม้หวงห้าม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 [ 6 ก.ค. 2565 ]170
153 ประกาศสำนักทะเบียนกลางและประกาศกรมการปกครองออกตามความในกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน [ 4 ก.ค. 2565 ]178
154 มาตรการรณรงค์และควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลสระบัว [ 30 มิ.ย. 2565 ]182
155 การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]152
156 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรีกรณีกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ [ 17 มิ.ย. 2565 ]190
157 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารเพื่อให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 15 มิ.ย. 2565 ]184
158 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันบัตรประจำตัวคนพิการดิจิทัล [ 13 มิ.ย. 2565 ]174
159 ประกาศ เรื่อง ห้ามทิ้งขยะบริเวณที่สาธารณะ [ 10 มิ.ย. 2565 ]170
160 การรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2565 [ 8 มิ.ย. 2565 ]177
 
|1|2|3หน้า 4|5|6