เทศบาลตำบลสระบัว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี:www.sabua.go.th

 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 223 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
161 ประกาศ เรื่อง รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 31 พ.ค. 2565 ]18
162 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]18
163 ประกาศ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน [ 11 พ.ค. 2565 ]174
164 ขอเชิญชวนหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ของหน่วยงาน [ 11 พ.ค. 2565 ]187
165 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสระบัว พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 5 พ.ค. 2565 ]170
166 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลสระบัว พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน [ 5 พ.ค. 2565 ]178
167 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3/2565) ของเทศบาลตำบลสระบัว ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]189
168 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3/2565) ของเทศบาลตำบลสระบัว ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 [ 3 พ.ค. 2565 ]198
169 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว"ศาลเจ้าพ่อกาบเพชร" [ 3 พ.ค. 2565 ]52
170 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว"ถ้ำทิพย์พรเจริญ" [ 3 พ.ค. 2565 ]24
171 การขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการแก้ไขปัญหาบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลางฯ [ 2 พ.ค. 2565 ]152
172 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการที่ว่าง ของเทศบาลตำบลสระบัว [ 27 เม.ย. 2565 ]192
173 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง(พนักงานประจำรถขยะ) [ 26 เม.ย. 2565 ]146
174 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 12 เม.ย. 2565 ]154
175 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการแจ้างย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง [ 30 มี.ค. 2565 ]211
176 รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 อัตรา [ 30 มี.ค. 2565 ]185
177 ประกาศ เรื่อง งดให้บริการประชาชนเป็นการชั่วคราว [ 16 มี.ค. 2565 ]204
178 ประกาศอำเภอกบินทร์บุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง (เพิ่มเติม) [ 24 ก.พ. 2565 ]239
179 ประกาศ เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 23 ก.พ. 2565 ]23
180 ประกาศสภาเทศบาลตำบลสระบัว เรื่อง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และสมัยประชุมสามัญประจำปีของปี พ.ศ. 2566 [ 22 ก.พ. 2565 ]19
181 หนังสือเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลสระบัว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 [ 14 ก.พ. 2565 ]22
182 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.) ประจำปี 2565 [ 9 ก.พ. 2565 ]224
183 รณรงค์ร่วมใช้น้ำอย่างประหยัด [ 13 ม.ค. 2565 ]251
184 ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวศาลาหมื่นแก้ว [ 8 ม.ค. 2565 ]25
185 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 27 ธ.ค. 2564 ]229
186 การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็กpm2.5 [ 15 ธ.ค. 2564 ]248
187 ประชาสัมพันธ์ การขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี รายละ 3,000 บาท สำหรับผู้สูงอายุเสียชีวิต [ 11 พ.ย. 2564 ]267
188 ผลการคัดเลิอกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป [ 8 พ.ย. 2564 ]236
189 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลสระบัว [ 3 พ.ย. 2564 ]252
190 ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบแอปพลิเคชั่น "มะลิซ้อน" [ 28 ต.ค. 2564 ]272
191 การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 15 ต.ค. 2564 ]280
192 การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ [ 15 ต.ค. 2564 ]277
193 การขยายระยะเวลาบัตรประจำตัวคนพิการที่หมดอายุ [ 15 ต.ค. 2564 ]221
194 การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 ต.ค. 2564 ]251
195 ประชาสัมพันธ์การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ [ 1 ต.ค. 2564 ]68
196 ประกาศ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานฯ [ 30 ก.ย. 2564 ]268
197 ประกาศ เรื่อง คู่มือการขอรับบริการ (งานทะเบียนพาณิชย์) [ 23 ส.ค. 2564 ]263
198 อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบล [ 22 เม.ย. 2564 ]227
199 บัตรประจำตัวคนพิการกับสิทธิ์ในการรับเบี้ยความพิการ [ 10 มี.ค. 2564 ]241
200 ช่องทางการแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Officecial Account "ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784" [ 18 ก.พ. 2564 ]263
 
|1|2|3|4หน้า 5|6